Adatvédelem

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL

Az adatkezelő cég (Áruház) neve és elérhetőségei:

Név: Irtó Trió Kft.

Székhely: 1116. Bp. Sáfrány utca 37

Ügyfélszolgálat címe: 1116. Bp. Sáfrány utca 37

Telefonszáma: 061 315 0420

Email címe:office@irtotrio.hu

 

 1. Az Áruház kijelenti, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelési gyakorlata megfelel és összhangban van a hatályos jogszabályokkal, különösen a következőkkel:
 2. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 4. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 5. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 6. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 7. Az Áruház fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, amiről a felhasználókat időben értesíti. Az Áruház számára kiemelten fontos vásárlói személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása. A vásárlók, ügyfelek, felhasználók (továbbiakban Felhasználók) személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési óvintézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Áruház megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen.
 8. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Áruház kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Áruház kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Áruház ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
 9. Az Áruház biztosítja lehetőséget az adatok rendelkezésre állását, hogy a Felhasználók tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék. A Felhasználói adatokba kizárólag az Áruház erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Áruház jogosulatlan személyek számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy az Áruház a Felhasználó személyes adatait a szolgáltatások teljesítéséhez, a közreműködő kereskedelmi partnerei számára átadja (lásd 6. pont).
 10. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Áruház kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 11. Az Áruház vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve az Áruház szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a Felhasználók regisztrációjukkal beleegyeznek.
 12. Az Áruház minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok titkosságáért, biztonságáért és sérthetetlenségéért, őrzéséért, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
 13. Az adatkezelés célja az Áruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Áruház a Felhasználó adatait kizárólag célhoz kötötten, a honlapon található információk megtekintése (holnaplátogatás), megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás érdekében kezelheti, valamint ügyféllevelezés, fogyasztóvédelmi panasz intézése céljából.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése, Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama: a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

 1. Az Áruház a megadott személyes adatokat az 6. pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve jogszabály eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
 2. A Felhasználót megilleti az adataival kapcsolatos tájékoztatás joga, a törlésének joga, a kérheti adatainak zárolását, tiltakozhat adatainak felhasználásával kapcsolatban. Erre irányuló kérést az Áruház bármely elérhetőségén keresztül fogad.
 3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén az Áruház ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Panasszal a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf.: 5. tel: +36013911400, fax: +3613911410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, naih.hu)
 4. [COOKIE]